کف شوی BR35/12 C EP

کف شوی BR35/12 C EP

کف شوی BR35/12 C EP

عرض نظافت برس(mm) 350
عرض نازل مکش (mm) 450
حجم مخزن (L) 12
سرعت برس زنی (rpm) 1500
فشار یرس(gr/cm2) 150
توان (w) 500
وزن(kg) بدون باطری 35