کف شوی صنعتی BD 50/50 C BP

کف شوی صنعتی BD 50/50 C BP

کف شوی صنعتی BD 50/50 C BP

عرض نظافت برس(mm) 510
عرض نازل مکش (mm) 850
حجم مخزن (L) 50
سرعت برس زنی (rpm) 155
فشار یرس(gr/cm2) 28.5
توان (w) 1100
وزن(kg) بدون باطری 57