جارو مکانیزه KM 70/15C

جارو مکانیزه  KM 70/15C

جارو مکانیزه KM 70/15C

عرض نظافت(سانتی متر) 70
مساحت نظافت (متر مربع بر ساعت ) 2800
حجم مخزن (لیتر) 42
وزن (کیلوگرم) 25